Kontakt

Kontaktujte nás

Cornerstone Investments SICAV, a.s.

Cornerstone Investments podfond Opportunity

CITY TOWER | Hvězdova 1716/2b | 140 00 Praha 4
IČO: 06180337 | Č.ú.: 266252053/0300
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 22595
Ing. Petr Suchý

Ing. Petr Suchý

Člen správní rady / Cornerstone Investor

Ing. Dušan Duda

Ing. Dušan Duda

Předseda správní rady / člen investičního výboru

Sjednejte si s námi schůzku

Rádi si s Vámi sjednáme schůzku v sídle fondu na Rohanském nábřeží, v kanceláři na pražských Vinohradech či na jiném místě, které Vám bude vyhovovat.

Přejít nahoru

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.