Proč investovat s Cornerstone

Motivace vzniku fondu

Cornerstone Opportunity nemá ambici nahradit Vaše dosavadní investice, rád by se stal jejich součástí.

Zpřístupnit „nepřístupné“ investice

Dílčí investice podfondu Opportunity mají zpravidla vysoké vstupní požadavky, jejich průměrná durace se pohybuje kolem 3,5 let, často nejsou veřejně nabízeny, neboť jejich emitenti/správci neplatí žádnou distribuční provizi, některé jsou emitovány pouze v rámci private placement omezenému počtu investorů.

Nabídnout vhodný doplněk k Vašemu portfoliu

V rámci diverzifikace rizika považujeme za rozumné doplnit tradiční investiční nástroje: akcie, dluhopisy či depozita, alternativními investicemi. Alternativní investice jsou investice s minimální nebo dokonce žádnou závislostí na kapitálových trzích.

Využít synergie

Prostřednictvím Cornerstone Opportunity Vám nabízíme možnost podílet se na investicích Cornerstone investora fondu, které probíhají nezávisle na Vaší konkrétní investici. Každá investice fondu je objemově natolik zajímavá, že naše vstupní podmínky jsou výhodnější než při standardních objemech.

Investiční přístup

Investujeme společně s našimi investory. Zakladatelé fondu jsou zároveň i akcionáři. Nevyděláváme na Vás, chceme vydělávat s Vámi. Jsme konzervativní, neriskujeme, nespekulujeme, zajišťujeme, investujeme.

Název fondu není náhodný – původní myšlenka na Familly Office Cornerstone investora byla modifikována na otevřený fond kvalifikovaných investorů (z důvodu vysoké poptávky ze strany jiných investorů), což ale nezměnilo skutečnost, že Cornerstone investorem fondu je jeden z jeho spoluzakladatelů.

Výše uvedenému odpovídá i poplatková struktura: nejnižší management fee napříč trhem (do 200 mil Kč: 0,25 % p.a., nad 200 mil Kč: 0,5 % p.a.), pouze 10 % performance fee.

Investiční strategie

Vložené prostředky našich investorů jsou široce diverzifikovány zejména do alternativních aktiv a dluhových cenných papírů. Cílem fondu není rychlý zisk, ale stabilní růst i v dobách poklesu kapitálových trhů.

Většinu portfolia podfondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které pro investory představují vysoké bezpečí vložených prostředků, neboť jsou pod drobnohledem obhospodařujících investičních společností a depozitářských bank.

Do portfolia vybíráme pouze prověřené nejkvalitnější fondy, přičemž dbáme na to, aby vzájemná provázanost podkladových aktiv byla co nejmenší. Korporátní dluhopisy a směnečné programy představují vždy minoritní zastoupení v portfoliu podfondu a žádný emitent nesmí překročit 15 % celkových aktiv podfondu.

Uvědomujeme si kurzová rizika a plně je zajišťujeme.

Nesledujeme žádný benchmark, nesoutěžíme s konkurenčními fondy. Zajímá nás absolutní (nikoli relativní) výnos, a to zejména v dobách zvýšené volatility kapitálových trhů .

Výhody spolupráce s Cornerstone

Jsme český fond kvalifikovaných investorů pod dohledem České národní banky.

Naší obhospodařovatelskou investiční společností je leader trhu fondů kvalifikovaných investorů AVANT investiční společnost, a.s. se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11040.

Naším depozitářem je Československá obchodní banka, a. s..

Máme mnohaleté praktické zkušenosti s investováním na kapitálových trzích. Důsledně diverzifikujeme. Uvědomujeme si kurzová rizika a plně je zajišťujeme.

Cílíme atraktivní roční zhodnocení ve výši min 5 % p.a.

V portfoliu preferujeme jiné FKI s reálnou ekvitou. Dluhopisy a směnečné programy představují vždy pouze minoritní zastoupení v portfoliu a žádný emitent nesmí překročit 15 % celkových aktiv podfondu.

Název fondu není náhodný. Investujeme společně s našimi investory: Cornerstone investorem fondu je jeden ze zakladatelů fondu. Primárním cílem fondu není nabírání nových investorů, ale růst ceny akcií podfondu, čemuž odpovídají i nestandardně nízké manažerské poplatky.

Prostřednictvím podílu v podfondu Cornerstone Opportunity máte možnost podílet se na objemově náročných investicích, kde není výjimkou, že minimální investice přesahuje násobky zákonného minima investice do fondu kvalifikovaných investorů (1 mil Kč).

Cornerstone Opportunity je fondem kvalifikovaných investorů, jenž daní výnosy 5 %. Investor, fyzická osoba, který drží akcie podfondu Cornerstone Opportunity déle než 36 měsíců, je osvobozen od daně z příjmů z prodeje cenných papírů.

Přejít nahoru

Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů mají oproti standardním otevřeným podílovým fondům širší investiční možnosti, dovedou nabídnout různé specifické investice, které mají nízkou korelaci s kapitálovými trhy, takže se perfektně hodí k diverzifikaci rizik.

Fondy kvalifikovaných investorů nabízí investice do aktiv, které si individuální investor koupit nemůže nebo neumí. Zatímco akcie nebo dluhopisy si na burze cenných papírů pořídíte, koupit si les, zemědělské družstvo nebo podíl ve výrobní společnosti je výrazně složitější.

FKI jsou velmi transparentní. Účetní závěrky a výroční zprávy fondů jsou povinně ověřovány nezávislým auditorem, reportovány národní bance a zpřístupňovány investorům fondu.

U českých tzv. nesamosprávných fondů kvalifikovaných investorů funguje systém tří očí. Na činnost správce fondu dohlíží nejen ČNB, ale i nezávislá obhospodařující investiční společnost a depozitářská banka.

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.