Alternativní přístup
k investování

Co Vám přináší Cornerstone

Vyhledáváme zajímavé investiční příležitosti s malou závislostí na výkyvech finančních trhů. Pečujeme o diverzifikaci portfolia, zajištění rizik a cílíme na alespoň pětiprocentní roční zhodnocení. Nabízíme dlouholeté zkušenosti zakladatelů fondu v oblasti investic. Investujeme společně s Vámi.

Široká diverzifikace portfolia fondu

Vložené prostředky našich investorů jsou široce diverzifikovány do fondů alternativních aktiv a dluhových cenných papírů.

Malá provázanost s finančními trhy

Většinu portfolia fondu tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, které mají nízkou korelaci s kapitálovými trhy.

Příležitost k účasti na objemných investicích

Dílčí investice fondu mají vysoké vstupní požadavky. Není výjimkou, že minimální investice přesahuje násobky zákonného minima investice do fondu kvalifikovaných investorů.

Exkluzivní příležitosti

Vybrané investice fondu jsou nabídnuty pouze omezenému okruhu investorů, ať už se jedná o unikátní „klubové“ investice, nebo menší neveřejné emise.

Vysoká likvidita

Přestože některé z podkladových investic mají dlouhodobou splatnost a nelze je odprodat předčasně, akcie Cornerstone Opportunity je možné koupit i prodat každý měsíc.

Cílený výnos: 5–6 % p.a.

Cílíme atraktivní roční zhodnocení ve výši min 5 % p.a.

Z našeho portfolia

Portfolio podfondu Cornerstone Opportunity tvoří specializované fondy kvalifikovaných investorů s reálnou ekvitou, dluhové cenné papíry a instrumenty peněžního trhu.

Proč investovat s Cornerstone

Cornerstone Opportunity nemá ambici nahradit Vaše dosavadní investice, rád by se stal jejich součástí.

Přejít nahoru

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.