Administrativní budovy

Cornerstone Opportunity: Administrativní budovy

Administrativní budovy

Kancelářský trh má za sebou rekordní rok, přičemž Praha figuruje v souhrnných evropských statistikách na čelním místě. Klesá neobsazenost, ubývá volných prostor, zvyšuje se nájemné a stoupá poptávka po kvalitních nemovitostech. Cornerstone Opportunity nabízí potenciál zajímavého výnosu z profesionálně spravovaných kancelářských nemovitostí. Možnost podílet se na růstu hodnoty nemovitosti a nájemních smluv při zvýšené inflaci a možnost diverzifikace s ohledem na počet nájemních smluv. Kancelářské budovy mají v nájmu renomované korporace, kde pravděpodobnost dodržení nájemních smluv je velmi vysoká. I v případě dočasného výpadku cash flow fondu zůstává fond, a tedy i vy, vlastníkem nemovitosti, která představuje hodnotu minimálně v podobě samotné nemovitosti a pozemku. Kancelářský trh má za sebou rekordní rok, přičemž Praha figuruje v souhrnných evropských statistikách na čelním místě. Pražský kancelářský trh potvrdil reálné dopady růstu zájmu firem o nové kanceláře. Předně jde o pokles neobsazenosti a zvyšující se nájemné. Ačkoliv na pražský trh přibylo během roku 2017 146 000 čtverečných metrů nových kanceláří, zásadně ubylo volných prostor. Neobsazenost poklesla o třetinu na 7,5 procenta. Pokud jde o zvyšující nájemné na pražském trhu, netýká se jen centra, ale de facto všech městských částí, v průměru pak dochází k meziročnímu růstu o cca 5 %. Ty nejvyšší (prime rent) se už dostávají přes hranici 21 EUR/m2/měsíc. Nárůsty nájemného jsou vidět i u kanceláří kategorie B, a to v intervalu 0,5 -1 EUR za čtverečný metr a měsíc. I přes pozvolný růst nájmů zůstávají pražské kanceláře v rámci Evropy velmi atraktivní, a to i pro nové nájemce.
Přejít nahoru

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.