Umělecká díla

Cornerstone Opportunity: Umělecká díla

Umělecká díla

Kvalitní umělecká díla dokážou zhodnotit vložené prostředky až několikanásobně, výjimečného zhodnocení ovšem dosáhne jen výjimečné dílo. Proto vznikají umělecké investiční fondy, jejichž představitelé nejsou finančníci, ale znalci umění, kurátoři, umělci či galeristé. Důležitá není pouze znalost autora a jeho tvorby, ale i znalost trhu: nekupovat za přemrštěné ceny na aukcích, vědět kdo která díla vlastní, znát sběratele a vědět, kdo má zájem koupit. Umělecké fondy nemají ambici vytvářet ucelenou sbírku, cílem fondu je kupovat kvalitní díla (ideálně přímo od zdroje) a tato díla pak nabídnout sběratelům a se ziskem prodat.
Přejít nahoru

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.