Korporátní dluhopisy

Cornerstone Opportunity: Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy hrají v portfoliu podfondu Cornerstone Opportunity spíše vedlejší roli. Důvodů je hned několik. Český trh je zaplaven nekvalitními dluhopisy, které sice nesou vysoký výnos, ale kreditní riziko emitenta je absolutně nepřijatelné. Je až s podivem, kdo všechno si dovolí vydat dluhopis a dokáže přesvědčit investora, aby si jej koupil. Investujeme do korporátních dluhopisů střídmě nejen z důvodu naší konzervativnosti, ale i proto, že nejsme klasický dluhopisový fond, a nevidíme naši přidanou hodnotou v investování prostředků investorů do nástrojů, které jsou běžně dostupné na sekundárním trhu. Kvalitních korporátních dluhopisů není mnoho a jejich výnos do splatnosti je hluboko pod cíleným výnosem podfondu Opportunity. Smysl vidíme v účasti na primárních emisích vybraných emitentů, kde kupujeme za ceny, kdy kupónový výnos odpovídá výnosu do splatnosti. Veřejně obchodovatelné dluhopisy držíme jako zdroj likvidity, a pokud tržní cena výrazněji posílí a výnos do splatnosti klesne pod sledovanou úroveň, realizujeme zisk prodejem dluhopisů.
Přejít nahoru

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.