Private equity / Venture Capital

Cornerstone Opportunity: Private Equity

Private equity / Venture Capital

Private equity a Venture capital představují investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovatelných společností. Zatímco private equity fondy investují do zavedených společností, většinou tradičního průmyslu, preferují majoritní podíl, aby mohly rozhodovat o všech významných událostech a eliminovaly případná rizika spojená s exitem ze společnosti, venture capital fondy kupují minoritní podíly v mladých firmách („start-upech“, nejčastěji IT), které potřebují kapitál, nicméně entuziasmus a nadšení zakladatelů jsou pro jejich rozjezd naprosto zásadní. V České republice působí desítky fondů a investičních skupin, které se zaměřují na tyto typy investic. Investujeme pouze s těmi, které osobně známe, věříme jim, a kteří již historicky prokázali svoji odbornost a profesionalitu úspěšnými prodeji firem.
Přejít nahoru

Cornerstone Investments SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu.

Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci.

Potencionální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Detailní informace obsahuje statut fondu a podfondu a Sdělení klíčových informací (KID) je k dispozici na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8.

AVANT investiční společnost, a.s. je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.